Obchodní podmínky | 3D tisk na zakázku | 3D tisk Brno – Garantujeme termín

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ultimat3D technology s.r.o.

1. Závaznost Všeobecných obchodních podmínek

1.1. Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek společnosti ultimat3D technology s.r.o. (dále jen „podmínky“ nebo „VOP”) je úprava základních podmínek pro uzavírání kupní smlouvy na dodávku výrobků (dále také jen „zboží”) a pro fungování smluvního vztahu, který uzavřením smlouvy vznikne.

1.2. Každá kupní smlouva, která bude uzavřena se společností ultimat3D technology s.r.o. jako prodávajícím (dále také jen „prodávající”) a odběratelem společnosti ultimat3D technology s.r.o. jako kupujícím (dále také jen „kupující”), společně též „smluvní strany“, se bude řídit těmito VOP, pokud nebude výslovně písemně sjednáno jinak, i pokud použití těchto VOP nevyloučí některý právní předpis; za písemně sjednané se ve smyslu těchto VOP považuje i to, co si prodávající a kupující sjednají elektronicky. Tyto VOP jsou zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího http://3dprintcentrum.cz a kupující se s nimi při sjednávání této smlouvy má povinnost seznámit. Uzavřením smlouvy potvrzuje kupující, že se s VOP seznámil.

2. Uzavírání kupních smluv

2.1. Pokud se ze strany kupujícího jedná o první zakázku, je kupní smlouva uzavírána na základě poptávky kupujícího. V návaznosti na ni zašle prodávající kupujícímu nabídku (návrh smlouvy), v níž je specifikováno, jaké zboží může kupujícímu dle jeho poptávky dodat, za jakou cenu, v jaké lhůtě, atd. Následně kupující zašle prodávajícímu závaznou objednávku, v níž specifikuje předmět koupě. Objednávka je dále ještě potvrzena ze strany prodávajícího listinou zvanou „Potvrzení objednávky“. Povinností kupujícího je při objednávání zboží přesně specifikovat zboží a jaké množství zboží objednává. Potvrzení objednávky zpravidla obsahuje označení kupujícího, číslem faktury prodávajícího a názvu zboží, počet kusů objednaného zboží, datum expedice, základní cenu za jednotku, cenu za případný expresní příplatek, cenu za jednotku a celkovou cenu s i bez DPH.

2.2. Jde-li o opakovanou výrobu, tedy nikoli o případ vymezený v bodu 2.1., zašle kupující prodávajícímu závaznou objednávku, který musí mimo názvu a množství objednávaného zboží obsahovat též identifikační kód výrobku (číslem faktury). V případě, že objednávka kupujícího při opakované výrobě nebude obsahovat identifikační kód výrobku, nenese prodávající odpovědnost za nesprávně dodané zboží, a to zejména co se týká správnosti typu i verze výrobku. Prodávající objednávku potvrdí listinou zvanou „Potvrzení objednávky“. Potvrzení objednávky zpravidla obsahuje označení kupujícího, číslem faktury prodávajícího a názvu zboží, počet kusů objednaného zboží, datum expedice, základní cenu za jednotku, cenu za případný expresní příplatek, cenu za jednotku a celkovou cenu s i bez DPH.

2.3. Kupující bere na vědomí, že termín dodání zboží závisí na datu a času doručení závazné objednávky. Pokud kupující nedoručí prodávající objednávku v čase, který prodávající určil jako nejpozdější pro doručení objednávky, není prodávající vázán sjednaným termínem dodání.

2.4. Technické podklady, případně další důvěrné informace předané kupujícímu prodávajícím v rámci smluvních jednání a pro potřeby uzavření kupní smlouvy nesmí kupující použít k jiným účelům. Na požádání je kupující povinen veškeré podklady vrátit prodávajícímu, pokud mu byly fyzicky předány.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zaplatit dohodnutou kupní cenu a zboží převzít.

3.2. Prodávající je povinen kupujícímu zboží dodat, předat doklady, které jsou nutné k převzetí a užívání zboží, a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží.

3.3. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu nebo její zálohu ve stanovené výši, měně a lhůtě splatnosti a převzít dodané zboží v souladu se smlouvou. V případě, že je zboží dodáváno expresně, je kupující povinen zaplatit expresní příplatek za rychlé dodání zboží.

4. Místo, způsob a čas dodání zboží

4.1. Místem dodání objednaného zboží je provozovna prodávajícího, není-li výslovně dohodnuto, že dopravu zboží zajišťuje prodávající. Termínem dodání je datum odsouhlasené oběma smluvními stranami. Kupující je povinen zboží ve sjednaném termínu dodání převzít.

4.2. Zboží je oprávněn od prodávajícího převzít pouze osobně kupující nebo osoba oprávněná za kupujícího jednat, tj. zmocněnec nebo dopravce kupujícího. Kupující i jím pověřené osoby jsou povinny převzetí zboží písemně potvrdit formou dodacího listu. Tyto osoby jsou povinny prodávajícímu prokázat svoji totožnost (občanským průkazem apod.) a oprávnění převzít zboží (např. výpisem z obchodního rejstříku, plnou mocí, písemnou smlouvou o přepravě apod.). Pokud se zástupce kupujícího příslušnými doklady neprokáže, nebo odmítne podepsat dodací list, je prodávající oprávněn odmítnout zboží zástupci kupujícího vydat. V případě, že si smluvní strany sjednaly, že dopravu zboží zajišťuje prodávající, je prodávající povinen zboží předat dopravci, který jej doručí kupujícímu. Kupující je v takovém případě povinen převzetí zboží dopravci podle jeho instrukcí potvrdit na příslušných dokumentech.

4.3. Zruší-li kupující řádnou objednávku před dodáním zboží, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu storno poplatek ve výši vynaložených výrobních nákladů určených prodávajícím, minimálně však ve výši 50% z ceny objednaného zboží.

4.4. V případě, že výrobní nebo dopravní požadavky na objednané zboží převyšují možnosti prodávajícího, je o tom prodávající kupujícího povinen informovat, jakmile to zjistí, a smluvní strany jsou si povinny sjednat nové podmínky plnění smlouvy (změnu termínu i množství dodávaného zboží).

4.5. Pokud se prodávající dostane do prodlení, i pokud hrozí, že nebude schopen dodržet sjednaný termín dodání, je povinen o tom kupujícího bez zbytečného odkladu informovat. Prodávající se v případě nedodržení sjednaného termínu zavazuje dodat objednané zboží zdarma, pokud nebude s kupujícím dohodnuto jinak. V případě prodlení může kupující od kupní smlouvy odstoupit.

4.6. Prodávající je oprávněn odmítnout dodat zboží kupujícímu, který je v prodlení s úhradou jiných pohledávek vůči prodávajícímu nebo který jedná v rozporu s ustanovením jiných dohod nebo smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím. V případě, že již došlo k uzavření kupní smlouvy, je od ní prodávající oprávněn odstoupit, pokud se kupující dostane do prodlení s úhradou jiných pohledávek vůči prodávajícímu nebo pokud bude poté, co byla předmětná kupní smlouva uzavřena, jednat v rozporu s jakýmkoli ustanovením jiných dohod nebo smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím.

5. Kupní cena a platební podmínky

5.1. Kupní cena je stanovena dohodou stran na závazné objednávky potvrzené prodávajícím.

5.2. Prodávající vystaví při dodání zboží kupujícímu fakturu, která má zpravidla tyto náležitosti:

– číslo smlouvy, obchodní firma, sídlo nebo místo podnikání, IČ , DIČ prodávajícího i kupujícího;
– označení zboží (druh, výrobní číslo, množství);
– datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum vystavení, datum splatnosti, forma úhrady;
– označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který je kupující povinen kupní cenu uhradit;
– výše kupní ceny bez DPH, sazbu DPH, výši DPH, částku celkem, částku k úhradě a zúčtování
– podpis a razítko prodávajícího.

V pochybnostech se má za to, že kupující fakturu obdržel nejpozději 3. den po dodání zboží.

5.3. Kupní cena je splatná v den, který je uveden ve faktuře jako den splatnosti. Součástí kupní ceny je daň z přidané hodnoty. V případě, že dopravu hradí prodávající, nejsou v kupní ceně zahrnuty náklady na dopravu zboží.

5.4. V případě, že bude sjednáno zaplacení kupní ceny i její části předem, bude zálohová platba provedena na základ vystavené zálohové faktury převodním příkazem nebo v hotovosti před termínem dodání zboží.

5.5. Za okamžik zaplacení kupní ceny se považuje datum připsání příslušné částky na účet prodávajícího nebo úhrada příslušné částky v hotovosti v provozovně prodávajícího.

5.6. Nepřevzetí zboží kupujícím nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit celou kupní cenu za zboží vychystané kupujícím na sklad. Kupující bere na vědomí, že prodávající vyrábí zboží dle parametrů zadaných kupujícím, a zboží je tak pro prodávajícího dále neupotřebitelné a nelze jej prodat svémocným prodejem.

5.7. V případě, že se jedná ze strany kupujícího o první zakázku (bod 2.1.), je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení kupní ceny i její zálohy předem. Pokud kupující kupní cenu i její zálohu dle instrukcí prodávajícího nezaplatí, není prodávající povinen zboží dodat.

6. Porušení smluvních povinností a jeho následky

6.1. V případě prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy, je kupující povinen zaplatit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Prodávající má vedle práva na zaplacení úroku z prodlení také právo domáhat se náhrady škody, pokud mu vznikne v důsledku pozdního zaplacení kupní ceny i její zálohy nebo v důsledku jejího nezaplacení. Použití ustanovení § 2050 zákona . 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smluvní strany tímto ujednáním výslovně vylučují. Smluvní strany si ve smyslu ustanovení § 1806 zákona . 89/2012 Sb., občanského zákoníku, sjednávají, že je kupující v případě prodlení s placením kupní ceny povinen platit rovněž úrok z úrok z prodlení.

6.2. Pro případ prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy je prodávající oprávněn zadržet dodávku dalšího zboží, a to i v případě již dříve potvrzených objednávek. Prodávající se v takovém případě nedostane do prodlení s dodáním zadrženého zboží. O dobu prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy se termín dodání zadrženého zboží prodlužuje.

6.3. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží vychystaného ve sjednaném termínu v provozovně prodávajícího nebo dopraveného dopravcem prodávajícího na doručovací adresu kupujícího, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny zboží, s jehož převzetí je v prodlení, minimálně však ve výši 500,- Kč , za každý započatý den prodlení. Prodávající má vedle práva na zaplacení smluvní pokuty také právo domáhat se náhrady škody, pokud mu vznikne v důsledku pozdního převzetí zboží i jeho nevyzvednutí nebo nepřevzetí. Použití ustanovení § 2050 zákona . 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smluvní strany tímto ujednáním výslovně vylučují.

7. Dodací podmínky, přechod nebezpečí na zboží

7.1. Prodávající je povinen dodat zboží ve sjednaném termínu. Sjednaným termínem není vázán v případě, že mu není doručena v čas závazná objednávka od kupujícího, nebo že v čas od kupujícího nedodrží podklady, které si smluvní stany sjednaly. Po vzájemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím může být zboží dodáno dříve i později, a to i po částech. Pokud prodávající dodává zboží před sjednaným termínem, je o tom povinen předem informovat kupujícího.

7.2. Není-li prodávající povinen zboží předat dopravci, je povinen umožnit kupujícímu, aby si zboží vyzvedl v jeho sídle. Za okamžik dodání zboží se v případě, že si jej má kupující vyzvednout, považuje den, kdy prodávající umožnil kupujícímu nakládat se zbožím ve svém sídle. V případě, že si má kupující zajistit dopravu ze sídla prodávajícího svým vlastním dopravcem, považuje se za okamžik dodání den, kdy prodávající umožnil dopravci kupujícího nakládat se zbožím ve svém sídle. V případě, že dopravu zajišťuje prodávající, považuje se za okamžik dodání zboží okamžik jeho předání prvnímu dopravci prodávajícím.

7.3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží dle bodu 7.2.. Zboží, které prodávající vychystá kupujícímu, tj. umožní mu s ním nakládat, je povinen řádně označit a odlišit od ostatního zboží na sklad . Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody na zboží vzniklé při jeho přepravě.

7.4. Náklady prodávajícího spojené s přepravou zboží ze sídla nebo provozovny prodávajícího do místa určení hradí kupující, pokud není dohodnuto jinak.

7.5. Dokladem prokazujícím dodání zboží je dodací list nebo faktura.

7.6. Uskutečňuje-li se dodání zboží předáním zboží dopravci, je prodávající povinen označit zboží jako zásilku zboží pro kupujícího a zboží řádně vhodným způsobem zabalit.

8. Reklamační podmínky

8.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady prodávaného zboží dle dále uvedených reklamačních podmínek.

8.2. Při osobním odběru zboží je kupující povinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě odběru zboží prodávajícímu neprodleně oznámit. Prodávající kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a v nejbližším možném termínu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. O tomto termínu prodávající kupujícího vyrozumí.

8.3. Při dodání zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce je kupující povinen uplatnit nároky z vad množství a druhu prodávaného zboží do 3 pracovních dnů od předání zboží dopravcem. Kupující je povinen nároky za vady ve stanovené lhůt uplatnit u prodávajícího písemně s popisem vady. V případě vady druhu zboží je kupující oprávněn požadovat dodání náhradního zboží jen tehdy, jestliže vadné zboží bude vráceno prodávajícímu v původním balení, a to včetně dokladů nutných k převzetí a k užívání zboží. Prodávající kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu odstranit bezodkladně, prodávající tak učiní v nejbližším možném termínu. O tomto termínu prodávající kupujícího vyrozumí.

8.4. Prodávající neodpovídá kupujícímu za následnou škodu vzniklou v důsledku vady zboží. Užití ustanovení §§ 2894 a násl. zákona . 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smluvní strany tímto ujednáním výslovně vylučují.

8.5. Použití ustanovení § 1925 a § 2106-2108 zákona . 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smluvní strany tímto ujednáním výslovně vylučují.


Fatal error: Call to undefined function get_vyhody_banner() in /data/web/virtuals/103613/virtual/www/wp-content/themes/poloraytheme/page.php on line 35